Du er her:

Parent Management Training – Oregon (PMTO)

Målet med behandlingen er at barn og foreldre kan gjenopprette en positiv relasjon for å bryte opposisjonell atferd og fremme positiv utvikling.

Målgruppe: Tilbudet retter seg mot familier med  barn mellom 3 og 12 år med alvorlige atferdsproblemer, der samhandlingsmønstre mellom foreldre og barn kjennetegnes av gjensidig negativitet som har vedvart minimum et halvt år. Barnets symptomer utspiller seg ofte i form av konstant opposisjon, med liten vilje til samarbeid, mangelfull sinnekontroll, uvanlig stor trassighet og svake sosiale ferdigheter. Med økende alder, overføres reaksjonsmønsteret ofte til arenaer utenfor hjemmet.

Målet med behandlingen er at barn og foreldre kan gjenopprette en positiv relasjon, slik at opposisjonell atferd brytes og positiv utvikling fremmes. For å oppnå dette, er fokus rettet mot at:

 • Foreldre gjøres til eksperter på eget barn, og terapeuten er foreldrenes aktive støttespiller
 • Foreldre og terapeut inngår i en gjensidig og forpliktende samarbeidsrelasjon basert på utprøving og erfaringsutveksling om foreldrenes konkrete hjemmeoppgaver
 • Familiens ressurser kartlegges og vektlegges i endringsarbeidet
 • Foreldre trenes i terapitimene i nye måter å møte barnet på ved hjelp av praktiske øvelser
 • Foreldre trenes i hvordan de kan opptre konsekvent i forhold til å følge opp hvilke regler og normer som gjelder i deres familie
 • Foreldre trenes i å være oppmuntrende når barnet trener inn nye ferdighetsområder og følger de forventinger og krav som på forhånd er formidlet til barnet
 • Foreldre trenes i hvordan de skal følge opp med milde negative konsekvenser når barnet ikke følger de forventninger eller regler som er formidlet til barnet på forhånd
 • Foreldre trenes i å gjenvinne kontrollen over seg selv og derved sikre at også barnet gjør det
 • Foreldre trenes i hvordan de kan tilrettelegge og følge opp aktiviteter i og utenfor hjemmet
 • I mange tilfeller er det i tillegg nødvendig å arbeide med ansatte i skole/barnehage

Arbeidsform

 • Ukentlige møter mellom terapeut og foreldre med fokus på suksess i handlingsalternativer
 • Begge foreldre må møte dersom de bor sammen, alternativt bør steforeldre delta
 • Barnet trekkes inn i behandlingsrommet ved behov
 • Foreldre og terapeut formulerer og evaluerer felles mål og delmål gjennom hele forløpet

Opplæring av PMTO-terapeuter og kvalitetssikring av metoden
Opplæring av nye PMTO-terapeuter skjer i samsvar med Atferdssenterets langsiktige plan for utprøving, implementering og spredning. Terapeutopplæring er ikke rettet mot enkeltpersoner, men mot tjenesteområder som vil forplikte seg i videreføring og implementering av PMTOs avledede intervensjoner, samtidig som tjenestestedene er villige til å bidra aktivt for å sikre høy metodeintegritet. Atferdssenteret er ansvarlig for sertifisering og veiledning av alle utdannningskandidater / sertifiserte terapeuter.

Kontaktinformasjon
Foreldre som ønsker tilbud om PMTO, enten individuelt eller i gruppe med andre foreldre, kan enten kontakte de kommunale hjelpetjenestene for barn og unge, den lokale poliklinikken for psykisk helsevern for barn og unge eller Bufetat sitt kontor innenfor egen region. Tilbudet er fremdeles ikke landsdekkende, men det fins en oversikt over hvor i landet tilbudet eksisterer på www.pmto.no.


I tillegg til behandlingsmetoden PMTO, er det utviklet flere forebyggingsintervensjoner avledet av prinsipper fra PMTO, Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR). Disse forvaltes i kommunale tjenesteområder i noen utvalgte kommuner. 

For mer informasjon om PMTO som behandlingsmetode, kontakt Atferdssenteret
For mer informasjon om PMTO og TIBIR i din region, kontakt

Regionkoordinatoren i sør: Dag Erik Kristiansen
Regionkoordinatoren i øst: Sissel Torsvik
Regionkoordinatoren i vest: Jorid Bjørkås

Regionkoordinatoren i Midt-Norge: Terje Sliper
Regionkoordinatoren i nord: Elin Thue Berg

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

 

Atferdssenteret

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen

0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post-atferd@atferdssenteret.no

Aktuelt
Om oss
Kurs og konferanser

Våre nettsteder

www.pmto.no
www.swis.no
www.barnssosialeutvikling.no

Nettredaktør: Astri Vannebo. Ansvarlig redaktør: Terje Christiansen. ©2016 | Personvern